Privacy Statement

Great Picture Nederland, gevestigd aan de Tormentilstraat te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Great Picture Nederland, Tormentilstraat te Groningen. Telefoon 06 2833688zeven
Henny Vegt is de functionaris gegevensbescherming van Great Picture Nederland.
Hij is te bereiken via: info(at)greatpicture.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Great Picture Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam – Adresgegevens
 • Geslacht – Telefoonnummer
 • E-mailadres – Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
  zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
  of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
  toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
  verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greatpicture.nl, dan verwijderen wij
  deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
  Great Picture Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SGreat Picture Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Great Picture Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
  door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
  Great Picture Nederland) tussen zit.
  Great Picture Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  Microsoft Office. Dit wordt gebruikt voor onze administratie. Wij gebruiken beveiligingssoftware van Windows Defender. Gegevens van klanten worden gebruikt voor de facturering.
  Privacyverklaring Great Picture Nederland versie mei 2018 l Blad 1/2
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Great Picture Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
  (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens
  Personalia Bewaartermijn 10 jaar
  Adres Bewaartermijn 10 jaar
  Enzovoort Bewaartermijn 10 jaar
  Reden mogelijke controle belastingdienst en als een klant weer terugkomt hebben wij reeds alle gegevens.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Great Picture Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
  de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
  die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
  eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Great Picture Nederland blijft verantwoordelijk
  voor deze verwerkingen.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Great Picture Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
  recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
  verwerking van uw persoonsgegevens door Great Picture Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
  verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
  naar info@greatpicture.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
  de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
  ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Great Picture Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Great Picture Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
  verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
  u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
  contact op met onze klantenservice of via info(at)greatpicture.nl.

EINDE